Przejdź do menu Przejdź do treści

Archiwum konferencji
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich

5.06.2023 r. (konferencja online)

 • społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania życia na wsi i w mieście;
 • edukacyjne wyzwania w poszczególnych grupach i kategoriach życia społecznego;
 • diagnozowanie i monitorowanie potrzeb i problemów społecznych na wsi i w mieście;
 • rola usług społecznych w obszarze: promocji i ochrony zdrowia, wspierania rodziny,
 • polityki prorodzinnej, pieczy zastępczej, pomocy społecznej;
 • specyfika pracy socjalnej realizowanej w społeczności miejskiej i wielskiej wobec różnych
 • obszarów pomocy: niepełnosprawność, seniorzy i osoby starsze, kryzysy egzystencjalne,
 • problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnienia, bezdomność, przemoc itd.;
 • praca socjalna jako obszar bezpieczeństwa socjalnego;
 • działalność organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej w środowiskach miejskich i wiejskich;
 • realizacja programów resortu MRiPS na wsi i w mieście;
 • praca ze społecznością lokalną na wsi i w mieście;
 • polityka społeczna w kontekście ochrony środowiska

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa:

Uczenie się przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Z przyczyn niezależnych od organizatorów – konferencja została odwołana.

 • Perspektywy edukacji pozaformalnej.
 • Nowe obszary edukacji nieformalnej.
 • Kompetencje przyszłości.
 • Wyzwania współczesnego rynku pracy.
 • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

ROLA I MIEJSCE RODZINY W PROCESIE WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I RESOCJALIZACJI – konferencja naukowa

26 marca 2019 roku
Konferencja w ramach III Edycji autorskiego Projektu „Campus Misericordiae” adresowanego do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapii oraz Zespołów Placówek Resocjalizacyjnych.

PRZESTRZEŃ KULTURY JAKO OBSZAR DZIAŁAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ŻYCIA WOLNOŚCIOWEGO – KOMPENDIUM UWARUNKOWAŃ I DZIAŁAŃ NA PRZESTRZENI 100 LAT POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI – KONFERENCJA NAUKOWO-BADAWCZA – konferencja naukowo-badawcza

W dniach 4-5 grudnia 2018 miała miejsce . Organizatorem Konferencji była Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie, Zakład Karny w Wojkowicach OZ w Ciągowicach oraz  „Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”. Spotkanie rozpoczęło się 4 grudnia o godzinie 10.00 w Zakładzie Karnym w Wojkowicach OZ w Ciągowicach. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach – mgr Paweł  Golanka. Następnie prelegenci zaprezentowali swoje referaty . dr hab. Barbara Nowak  przedstawiła temat : „Kultura wyznacznikiem życia wolnościowego w działaniach  wychowawczych w czasach II Rzeczypospolitej na przykładzie  więzienia  św. Michała w Krakowie”;  dr Katarzyna Gucwa-Porębska  mówiła o poznawaniu przestrzeni kulturowej przez  osadzonych –seniorów,  kpt. Sebastian Machowicz  z ZK Wojkowice, przedstawił aktywność Osadzonych jako odzwierciedlenie ich dążeń wolnościowych; dr Gertruda Wieczorek zwróciła uwagę na wpływ  kultury na aktywizację zawodową skazanych, a  sierż. Marcin Szymczyk  z ZK Wojkowice, przedstawił  Uwarunkowania  i funkcjonowanie współpracy pomiędzy jednostkami penitencjarnymi a instytucjami kultury.

Całość wydarzenia była wzbogacona o wystawę prac osób osadzonych, którą można było podziwiać. Dodatkowo zaproszeni goście mieli możliwość posłuchania koncertu- występu artystycznego „Zachwyt pięknem polskiego krajobrazu”, który przygotowały studentki I roku Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Po zakończeniu obrad  miała miejsce oficjalna  inauguracja  Międzynarodowego Towarzystwa Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”.

Drugi dzień obrad miał miejsce w budynku Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Gości przywitał Dyrektor Instytutu dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP. Wśród zaproszonych prelegentów był m.in. mgr Karol Kusz, który przedstawił temat:Chór męski za murami więziennymi założenia  projektu i jego realizacja w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu; dr hab. Barbara Nowak, prof. UP oraz  dr Tomasz Eliasz Wardzała omówili Zmierzanie ku rzeczywistości wolnościowej poprzez poznawanie i utrwalanie zwyczajów i tradycji ludowych”, a  mgr Elżbieta Mirewska zwróciła uwagę na działania aktywnej- twórczej integracji wobec byłych osadzonych .

Podsumowując:  Naukowcy, Funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń oraz zaproszeni goście  wspólnie  debatowali o roli jaką pełnią  oddziaływania kulturalne w przygotowaniu skazanych do życia w warunkach wolnościowych.

Niewątpliwie dwudniowa konferencja była czasem wymiany doświadczeń wielu wybitnych specjalistów, zarówno teoretyków jak i praktyków, z uwzględnieniem innowacyjności i interdyscyplinarności oddziaływań reintegracyjnych.

DZIECI I SENIORZY W SIECI – ROLA I MIEJSCE ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI W KONTEKŚCIE POLITYKI SPOŁECZNEJmiędzynarodowa konferencja naukowa

W dniu 14-15 listopada 2018 roku w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: DZIECI I SENIORZY W SIECI – ROLA I MIEJSCE ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI W KONTEKŚCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Program konferencji (otwórz)

VII KRAKOWSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECI ULICY

W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy zorganizowana przez Fundację NOWE CENTRUM oraz Koło Naukowe Wolontariatu wraz z opiekunem dr Katarzyną Jagielską. Konferencję rozpoczął Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP oraz Prezes Fundacji NOWE CENTRUM Pani Katarzyna Regucka. W problematykę kompetencji streetworkerów oraz problemów Dzieci Ulicy wprowadziły uczestników spotkania dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP oraz dr Barbara Adamczyk z Akademii Ignatianum w Krakowie. O doświadczeniach pracy streetworkera opowiedzieli Krystyna Tarnawska (Napenda Kuishi), Kazimierz Helon (Młodzi Światu Salezjański Wolontariat Misyjny) oraz Ewa Fijałkowska i Joanna Gałka (Fundacja NOWE CENTRUM).

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

24-25 maja 2018 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

12-13 marca 2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów”

Komunikat konferencji

 PRACA SOCJALNA Z RODZINĄseminarium naukowe

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej Instytutu Pracy Socjalnej oraz Małopolskie Hospicjum dla Dzieci Seminarium Naukowe Praca socjalna z rodziną, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Instytucie Pracy Socjalnej os. Stalowe 17.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: „PROFILAKTYKA I WSPARCIE SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM”   

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Profilaktyka i wsparcie społeczne w środowisku lokalnym. Konferencję zorganizowała Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Fundacją Verum Alfa.  Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu Pracy Socjalnej UP w Krakowie. Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna w której referaty wygłosiło dziewięciu prelegentów i dwie sekcje.

Konferencja obejmowała następujące obszary tematyczne: teoretyczna i praktyczna perspektywa problemów związanych z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań profilaktyki i wsparcia społecznego; identyfikacja działań w zakresie profilaktyki i wsparcia społecznego; problemy społeczeństwa konsumenckiego w świetle aktualnych wyzwań i problemów społecznych; problematyka współpracy instytucji realizujących działania profilaktyczne i pomocowe w środowisku lokalnym oraz działalność organizacji państwowych i pozarządowych na rzecz beneficjentów działań profilaktycznych i wsparcia społecznego.

Celem konferencji była dyskusja nad problemami związanymi z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań w obszarze profilaktyki i wsparcia społecznego w perspektywie teoretycznej (naukowej) i praktycznej; wymiana poglądów dotyczących formułowania, definiowania i identyfikowania problemów związanych z profilaktyką i wsparciem w środowisku lokalnym; przedstawienie różnych instytucji działających na rzecz pomocy społecznej; wymiana doświadczeń praktycznych związanych z realizacją działań profilaktycznych i pomocowych dla różnych środowisk beneficjentów; przedstawienie specyfiki funkcjonowania instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w kontekście skutecznej realizacji celów w profilaktyce i pomocy społecznej.

SEMINARIUM NAUKOWE

W dniu 19 października 2017 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe prowadzone przez prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego. Podczas seminarium Pan Profesor przedstawił najważniejsze założenia i zmiany systemu szkolnictwa wyższego wynikające z Ustawy 2.0.

Archiwa