Przejdź do menu Przejdź do treści

Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek 

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii i gerontologii, a także aktualne obszary myśli naukowej. Poszczególne numery obejmują tematykę aktualnych i społecznych zagadnień, które dotykają wszystkich dziedzin i okresów życia człowieka. Czasopismo zawiera zarówno artykuły teoretyczne, jak i empiryczne.

Od 2018 roku Labor et Educatio jest wydawane w całości w języku angielskim. Czasopismo zostało ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (20 punktów).

Zapraszamy na stronę czasopisma naukowego Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Labor et Educatio oraz na oficjalny profil na Facebooku.

Problematyka numeru 11 Labor et Educatio skupia się na edukacji i pracy.


Problematyka numeru 10 Labor et Educatio skupia się na edukacji i pracy. Doświadczenia z obszaru pedagogiki, kompetencji nauczycieli oraz edukacji przez całe życie ukazano z różnych perspektyw.


Problematyka numeru skupia się na edukacji i pracy. Doświadczenia wynikające z dynamiki zmian spowodowanych pandemią ukazano z różnych perspektyw – zarówno od strony edukacji, jak i rynku pracy oraz z perspektywy różnych krajów. Numer 9 Labor et Educatio porusza również kwestie związane z nieograniczoną możliwością wykorzystania rozwoju technologicznego.


Numer 8 Labor et Educatio zawiera artykuły, wyniki badań oraz recenzje publikacji z zakresu przygotowania młodych pokoleń do zmieniającego się rynku pracy. Szerokie doświadczenia oraz pomysły z kraju i zza granicy są impulsem do refleksji nad edukacją oraz kompetencjami przyszłości na dynamicznym rynku pracy.


Numer 7 Labor et Educatio skupia artykuły, wyniki badań oraz recenzje z zakresu zmian zachodzących w edukacji. Liczne doświadczenia, różne sposoby przekształceń w edukacji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej oraz pomysły z kraju i zza granicy stanowią podstawę do refleksji nad kierunkami zmian w edukacji, wynikającymi również z tendencji społeczno-technologicznych. Autorzy zwracają również szczególną uwagę na „lifelong education”, czyli kwestie związane z edukacją przez całe życie, w tym edukację seniorów.


Numer 6 obejmuje artykuły, wyniki badań oraz recenzje z obszaru wartości jakie wnosi w życie człowieka aktywność na polu zawodowym: w kategorii zaspokojenia potrzeb niższego, jak i wyższego rzędu. Skupienie na kształtowaniu osobowości jednostki, jak i społeczeństwa w aspekcie rozwoju zawodowego stanowią ważną część numeru ze względu na różne perspektywy, doświadczenia z całego świata oraz konteksty. Spojrzenie na życie zawodowe z perspektywy odkrywania życia i zrozumienia świata, a także sposobów zaspokojenia ludzkich potrzeb, trudności i sposobów radzenia sobie z życiem osobistym pozwala na autorefleksję w tej dziedzinie działalności człowieka.


Myślą przewodnią numeru 5 Labor et Educatio jest zagadnienie innowacji edukacyjnych. Waga tej problematyki jest nieoceniona, zarówno dla rozwoju współczesnego społeczeństwa, jak i wielostronnego rozwoju jednostki. Dobrze przemyślane, starannie przygotowane i konsekwentnie realizowane innowacje w placówkach edukacyjnych prowadzą w konsekwencji do kształtowania człowieka twórczego, kreatywnego, potrafiącego w życiu dorosłym, głównie w działalności zawodowej i społecznej, przełamywać zastane stereotypy i utrwalone schematy. Numer ponadto nawiązuje do tematyki wielowymiarowości pracy i kariery zawodowej w XXI wieku oraz sytuacji różnych grup społecznych na rynku pracy.


Numer 4 dotyczy kwestii związanych z prognozą zmian dotyczących zatrudnienia na rynku pracy, dostosowania się do nich poprzez całożyciowe zdobywanie kompetencji oraz nowych kwalifikacji, wywołujących szereg zmian w sposobie widzenia, rozumienia, określania sensu i wartości pracy współczesnego człowieka. Część treści nawiązuje do nowego zjawiska, jakim jest jest zmieniający się charakter pracy – większość ludzi w toku swojego życia zawodowego będzie musiała wielokrotnie zmieniać zatrudnienie i miejsce pracy, przechodząc od pracy do szkolenia i doskonalenia zawodowego.


Numer 3 obejmuje tematykę edukacji: formalnej pozaformalnej i nieformalnej. Uwzględniając treści artykułów zamieszczonych w tym numerze można sformułować wniosek, że problemy współczesnej edukacji pod wieloma względami różnią się od tych, które występowały w poprzednich okresach rozwoju oświaty i wychowania. Wzrasta rola i znaczenie edukacji, co wiąże się głównie z rozwojem przemysłu, gospodarki, a wraz z tym pojawiających się nowych trendów widocznych w wielu obszarach życia i funkcjonowania człowieka, szczególnie zaś w tych związanych z globalnym rynkiem pracy i zatrudnieniem na nim.


Numer 2 ukazuje szeroką panoramę problematyki wyznaczonej przez tytuł czasopisma. Centralne miejsce zajmują zagadnienia pracy i edukacji, stanowiące podstawowe formy działalności człowieka, z których każda z nich ma autonomiczną rolę, a jednocześnie nie mogą istnieć bez siebie.


Labor et Educatio to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się w formie rocznika. Numer 1 ukazuje obszar pracy, jako ten, który w wielu aspektach domaga się doskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań.


Archiwa