Przejdź do menu Przejdź do treści

Interdyscyplinarny Zespół ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych

dr Katarzyna Gucwa-Porębska – kierownik
dr Józefa Matejek, prof. UKEN
dr Marek Banach, prof. UKEN

Zarządzenie dot. utworzenia Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych

Zadania Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych

  1. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań w zakresie diagnozy, wsparcia i profilaktyki  przeciwdziałania problemom rodziny

2. Prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku:

  • integrowanie i koordynowanie działań w obszarze wieloproblemowości rodziny,
  • diagnozowanie problemów rodziny,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie konsultacji informacyjnych, prelekcji, konferencji,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do pracowników instytucji zajmujących się wsparciem rodzin w kryzysie,
  • organizowanie konferencji, seminariów i spotkań naukowych.

Kadra Zespołu ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych

Dr Katarzyna Gucwa-Porębska, doktor nauk społecznych.  Socjolog, Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegły Sądowy w dziedzinie Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (specjalizacja: kryzysy i dysfunkcje w obszarze funkcjonowania rodziny). Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Członek Stowarzyszenia „Piękne Anioły”. Koordynator ds. naukowo-badawczych w obszarze readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej. Członek Stowarzyszenia Dialogu Motywującego.
Od wielu lat aktywnie działa w środowisku na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku różnych kryzysów.  Prowadzi  warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej, liczne panele eksperckie i wydarzenia o charakterze profilaktyki społecznej  i przeciwdziałania przemocy.  Współpracuje z Sądem Okręgowym w Krakowie, Służbą Kuratorską, Małopolskim Stowarzyszeniem PROBACJA, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a także jednostkami penitencjarnymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Profesor UKEN dr Józefa Matejek, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej według Programu „Rodzina”, a także szkolenia w zakresie programów wspierania rodziny, pracy z dzieckiem i rodziną oraz interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.
Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, aktywizacją rozwoju dziecka, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu. Bierze aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych, a także warsztatach szkoleniowych. Współpracuje z  instytucjami  o charakterze opiekuńczym i społecznym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej; Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek rady redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”.

Profesor UKEN dr Marek Banach, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instruktor harcerski, instruktor-choreograf. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”).


Realizowane projekty

Festiwal Zabaw Podwórkowych

Za nami kolejne wyjątkowe wydarzenie w ramach współpracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych z Fundacją „Ukryte Skrzydła”. Festiwal Zabaw Podwórkowych po raz kolejny umocnił naszą współpracę…

>>> czytaj więcej


Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W dniu 19 marca 2024 roku, z okazji obchodów Światowego Dnia Pracy Socjalnej, nasz Instytut był świadkiem serii wyjątkowych wydarzeń.
>>> czytaj więcej

Streetworking

Działania streetworkingowe w nieco innej postaci
>>> czytaj więcej

Warsztaty Plastyczne z Okazji Dnia Babci i Dziadka

W dniu 17 stycznia 2024 r. odbyły się wyjątkowe warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka.
>>> czytaj więcej

Świąteczne spotkanie dla osadzonych

Udział Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych w realizacji świątecznego spotkania dla osadzonych
>>> czytaj więcej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Instytucie

Prelekcja w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na temat struktury funkcjonowania organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem kompleksowych problemów osób starszych w kontekście rodzinnym.
>>> czytaj więcej

Spotkanie eksperckie z kuratorem Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty

Dnia 24 października, w kontekście zaangażowania na rzecz aktywnych interwencji środowiskowych, Instytutowy Interdyscyplinarny Zespół ds. Diagnozy, Wsparcia i Profilaktyki Rodzin Wieloproblemowych zorganizował specjalistyczne spotkanie eksperckie. Gościem specjalnym wydarzenia był Tomasz Bartnik, kurator Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty
>>> czytaj więcej

Streetworking w praktyce

Dnia 21.04.2023r. Studenci wraz z członkami Zespołu w ramach współpracy z Fundacją Ukryte Skrzydła wzięli udział w innowacyjnych działaniach streetworkingowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy na terenie Nowej Huty. Warto podkreślić, że Fundacja ukryte Skrzydła, jako jedyna w Krakowie, posiada Mobile School, czyli narzędzie wykorzystywane w pracy streetworkerów z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dzięki profesjonalnej organizacji studenci mieli możliwość poznania wielu alternatyw spędzania czasu wolnego w przestrzeni ulicznej.
Serdecznie dziękujemy Pani Julii Moskwie za możliwość współpracy i cenne wskazówki.

Mentoring w pracy z dziećmi osadzonych rodziców

W dniu 21.03.2023 roku odbyło się innowacyjne spotkanie ekspercie pt. „Mentoring jako aktywizacyjna forma oddziaływań probacyjnych na rzecz osadzonych i ich rodzin doświadczających izolacji penitencjarnej”. W tym ważnym dniu gościliśmy przedstawicieli Małopolskiego Stowarzyszenia PROBACJA – Panią Agnieszkę Szeligę -Żywioł, Wiceprezes Stowarzyszenia i kierownik Centrum Integracji Pro Domo oraz Panią Paulinę Bąbol – pedagog resocjalizacyjną, mentorkę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, autorkę wystawy „Nie” rozłączone więzi, którą można było zobaczyć w Instytucie do 10.04.2023r.
Serdecznie dziękujemy Pani Julii Moskwie za możliwość współpracy i cenne wskazówki.

Perspektywa rodzin doświadczających  izolacji penitencjarnej – spotkanie z  ekspertem

Dnia 25.04. 2023r. Studenci III roku Zarządzania w służbach społecznych wzięli udział w spotkaniu eksperckim z wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja – Agnieszką Szeligą -Żywioł, kierownik Centrum Integracji Pro Domo. Podczas zajęć studenci poznali główne cele i zadania readaptacyjne realizowane na rzecz rodzin doświadczających kryzysu uwięzienia swoich bliskich.
Serdecznie dziękujemy Pani Julii Moskwie za możliwość współpracy i cenne wskazówki.

Szkolenie dla asystentów rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy

Celem szkolenia było omówienie współczesnych form przemocy szczególnie gaslightingu- krzywdzenia psychicznego oraz wskazanie dostępnych form wsparcia i interdyscyplinarnych działań  środowiskowych w przeciwdziałaniu przemocy.

Archiwa