Przejdź do menu Przejdź do treści

Labor et Educatio – numer 10/2022

Labor et Educatio to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się w formie rocznika. Numer 10 został wydany w grudniu 2022 roku i skupia artykuły, wyniki badań oraz recenzje z zakresu edukacji, coachingu i organizacji pracy.

Od 2018 roku czasopismo jest wydawane w języku angielskim. Streszczenia i słowa kluczowe są publikowane w języku polskim. Zachęcamy do lektury poszczególnych artykułów, umieszczonych na największej w Polsce stronie skupiającej czasopisma naukowe. Wystarczy kliknąć w odnośnik (przekierowanie może trwać kilka sekund).

Aurica Buzenco

Contemporary significance of popular pedagogy

Współczesne znaczenie pedagogiki popularnej

Lucia Pîrău, Sergiu Baciu

Innovative culture of teachers – part of organisational culture

Innowacyjna kultura nauczycieli – część kultury organizacyjnej

Victoria Stratan

Assessment Competence of Teaching Staff – a Factor in the Implementation of National Policy in the Field of School Competence Assessment

Kompetencje kadry nauczycielskiej w zakresie oceniania – czynnik warunkujący realizację polityki krajowej w zakresie oceniania kompetencji szkolnych

Katarzyna Białożyt-Wielonek

On the need for media education for seniors – selected issues

O potrzebie edukacji medialnej wśród seniorów – wybrane zagadnienia

Norbert G. Pikuła

Sense of career success in the experiences of seniors

Poczucie sukcesu zawodowego w doświadczeniach seniorów

Joanna M. Łukasik

The value of work in the perspective of prospective and active teachers

Wartość pracy w perspektywie kandydatów do zawodu oraz nauczycieli

Katarzyna Jagielska

Motivation as a factor in educational and professional career planning of generation Z

Motywacja jako czynnik planowania karier edukacyjno-zawodowych pokolenia Z

Katarzyna Nowosad

Life and professional plans of academic youth graduating in a pandemic

Plany życiowe i zawodowe młodzieży akademickiej kończącej studia w warunkach pandemii

Doinița Obada

School during the pandemic. Challenges and uncertainties 

Szkoła w czasie pandemii. Wyzwania i niepewności

Rohitha Abeysinghe, Anuradha Iddagoda, Hiranya Dissanayake, W. P. Richard Wickramaratne

Employee Job Performance Studies in the Military Context: A Bibliometric Analysis

Badania wydajności pracy w kontekście wojskowym: analiza bibliometryczna

Monika Wojtkowiak

General characteristics of possible consequences of trauma and forms of aid granted to Ukrainian children refugees 

Ogólna charakterystyka możliwych konsekwencji traumy i formy pomocy dla uchodźców ukraińskich dzieci 

Tomasz Drożyński

”The Emi & Gracja’s backyard” – An innovative educational project for Polish children

„Podwórko Emi & Gracji” – innowacyjny projekt edukacyjny dla dzieci polonijnych 

Archiwa