Przejdź do menu Przejdź do treści

 Praca socjalna – studia II stopnia

Studia stacjonarne
i niestacjonarne, trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności:

 • praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
 • praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
 • organizator usług społecznych
 • koordynator pomocy postpenitencjarnej

Dla kogo jest ten kierunek ?


Studia magisterskie z pracy socjalnej to nie tylko kolejny stopień edukacji, ale także ścieżka, która otwiera drzwi do niezwykłego świata wsparcia społecznego. Jeśli masz w sobie ogromną chęć pomagania innym oraz pasję do rozwiązywania problemów społecznych, to właśnie ten kierunek jest dla Ciebie stworzony. Studia te to także niepowtarzalna okazja do osobistego rozwoju i zdobycia umiejętności, które nie tylko pomogą Ci w pracy zawodowej, ale także w życiu codziennym. Podczas studiów zgłębisz różnorodne aspekty pracy socjalnej, od teorii po praktykę, aż po skuteczne strategie rozwiązywania problemów społecznych.

Studiując pracę socjalną:

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu polityki społecznej, obejmującą różne sfery aktywności ludzkiej, co umożliwi Ci zrozumienie procesów społecznych w różnych środowiskach objętych pracą socjalną;
 • będziesz wyposażony w pogłębioną wiedzę, co pozwoli Ci na specjalizację w wielokierunkowych działaniach pomocowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, skierowanych do beneficjentów pomocy oraz integracji społecznej;
 • będziesz potrafił planować, realizować i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, wykorzystując narzędzia diagnostyczne oraz metody analizy i ewaluacji;
 • zdobędziesz umiejętność pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, w tym kierowania zespołami zadaniowymi, co pozwoli Ci efektywnie działać w różnych kontekstach zawodowych;
 • będziesz potrafił integrować wiedzę z różnych dziedzin humanistycznych, medycznych i społecznych, co pozwoli Ci lepiej rozumieć i rozwiązywać problemy społeczne na różnych poziomach;
 • będziesz gotowy identyfikować i rozwiązywać problemy społeczne.

Dlaczego warto studiować pracę socjalną:

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową i doświadczonych praktyków;
 • nabyć pogłębioną wiedzę z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej obejmującą współczesne teorie i nowe tendencje które warunkują funkcjonowanie człowieka w rodzinie i w większej grupie społecznej;
 • nabyć  umiejętność merytorycznego argumentowania, tworzenia sieci społecznych  między instytucjami pomocowymi optymalnie wykorzystując istniejące zasoby i pogłębiając współpracę w przedmiotowej sprawie na wszystkich szczeblach poprzez   tworzenie partnerstw;
 • rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania naukowe poprzez udział w kołach naukowych;
 • brać udział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także prezentować na nich swoje badania;
 • aktywnie uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń współorganizowanych przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych;
 • realizować praktyki studenckie w różnorodnych organizacjach, co przygotuje Cię do pracy w różnych instytucjach;
 • brać udział w programie wymiany studentów ERASMUS+, co otworzy przed Tobą możliwość nauki i doświadczenia kultury innych krajów.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Specjalność: praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Dział Pomocy Dzieciom, Dział Rodzin Zastępczych);
 • centrach usług społecznych
 • powiatowym centrum pomocy rodzinie;
 • domu pomocy społecznej (profil dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie).

Specjalność: praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Dział Rehabilitacji);
 • regionalnym ośrodku polityki społecznej;
 • domach pomocy społecznej (profil dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie lub niepełnosprawnych fizycznie);
 • ośrodkach wsparcia dziennego;
 • dziennych domach pobytu;
 • środowiskowych domach samopomocy.

Specjalność: organizator usług społecznych

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • centrach usług społecznych;
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Klub Integracji Społecznej, Dział Koordynacji Pracy Filii);
 • regionalnym ośrodku polityki społecznej;
 • domach pomocy społecznej (aktywizacja osób przewlekle psychicznie chorych).

Specjalność: koordynator pomocy postpenitencjarnej

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • zakładach karnych;
 • aresztach śledczych;
 • służbie kuratorskiej;
 • fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pomocą postpenitencjarną.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (magister) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Dowiedz się więcej o zawodzie pracownika socjalnego. Polecamy artykuł na portalu LinkedIn.

Praca socjalna – Twój kierunek na zmianę świata

Archiwa