Przejdź do menu Przejdź do treści

Praca socjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • Asystent rodziny
 • Organizator pomocy instytucjonalnej

Dla kogo jest ten kierunek ?

Studia na kierunku praca socjalna przygotowują do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik, pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje, jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna. Studia łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem.

Studiując pracę socjalną:

 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nauk społecznych;
 • zrozumiesz złożoność ludzkiej natury oraz mechanizmy społeczne, co pozwoli ci lepiej radzić sobie z różnorodnymi sytuacjami i potrzebami społecznymi;
 • poznasz fundamenty psychologii i biologii człowieka, co umożliwi ci lepsze zrozumienie relacji między jednostką a jej otoczeniem;
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii i prawa, dzięki czemu będziesz w stanie analizować i wpływać na struktury społeczne oraz stosować odpowiednie regulacje w pracy socjalnej;
 • rozwiniesz umiejętności diagnozowania sytuacji i potrzeb społecznych, a także skutecznego interweniowania i oceny efektów działań w obszarze wsparcia społecznego,
 • udoskonalisz kompetencje interpersonalne, które pozwolą ci efektywnie komunikować się z różnorodnymi grupami społecznymi oraz skutecznie wspierać jednostki i rodziny
  w procesie adaptacji i rozwoju.
Dlaczego warto studiować pracę socjalną?

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez m.in. uczestnictwo w kołach naukowych,
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także występować na nich w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych;
 • realizować praktyki studenckie w wielu interesujących organizacjach i instytucjach z którymi współpracujemy;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów ERASMUS+

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent może podjąć pracę w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej;
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie;
 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • centrach usług społecznych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • domach pomocy społecznej;
 • jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • ośrodkach wsparcia;
 • placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów;
 • zakładach karnych;
 • ośrodkach dla uchodźców;
 • organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym;
 • instytucjach/placówkach związanych z pieczą zastępczą.

Dowiedz się więcej o zawodzie pracownika socjalnego. Polecamy artykuł na portalu LinkedIn.

Przeczytaj Dlaczego warto studiować pracę socjalną w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego? – na portalu Dla Studenta I Dla Maturzysty.

Praca socjalna – Twój kierunek na zmianę świata

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci naszego instytutu są głównymi organizatorami Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej – przeczytaj co zostało zaplanowane w IX edycji tego wydarzenia – materiał – na portalu Dla Studenta I Dla Maturzysty.

Archiwa