Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Krzysztof Chaczko

Dr nauk humanistycznych. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował m.in. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu. Od 2014 roku zatrudniony w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na stanowisku adiunkta.

Prowadzone kursy i przedmioty

struktura i organizacja pomocy społecznej, polityka społeczna, usługi społeczne, instytucje wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych, pomoc społeczna

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się zagadnieniami ewolucji polskiej pomocy społecznej i związaną z tym koncepcją centrów usług społecznych, procesem deinstytucjonalizacji w polityce społecznej, uniwersalizmem świadczeń społecznych, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Współautor i redaktor m.in. podręczników do pomocy społecznej: „Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018” (Wyd. Scholar, 2018, 2019, 2020) i „Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje” (Wyd. PWN, 2022) oraz dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej: „Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030” czy „Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026”.

Współpraca

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Uczelnią Korczaka, centrami usług społecznych oraz ośrodkami pomocy społecznej w całej Polsce.

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej (kadencji 2022-2027). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wiceprezes Regionalnego Oddziału PTPS w Krakowie. Kierownik szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych. Redaktor naczelny pisma „Wiadomości Społeczne”. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

Wybrane publikacje

Zainteresowania

recepcja muzyki Depeche Mode i Editors, rywalizacja piłkarska w Hiszpanii, historia społeczna II Rzeczpospolitej