Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Ewelina Zdebska

dr Ewelina Zdebska

Katedra Polityki Społecznej

ewelina.zdebska@up.krakow.pl

tel: 12 662 79 60

pok: 210, os. Stalowe 17

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracowałam m.in. w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Krakowie.
Od 2010 roku szkolę kadry pomocy społecznej.
Od 2006 roku zatrudniona w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na stanowisku adiunkta.

Prowadzone kursy i przedmioty

metodyka pracy socjalnej, problemy i kwestie społeczne, kwestie społeczne, projekt socjalny, , struktura i organizacja pomocy społecznej, usługi społeczne, pomoc społeczna.

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się zagadnieniami pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz związaną z tym koncepcją centrów usług społecznych, procesem deinstytucjonalizacji w polityce społecznej, specyfiką funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz opieką wytchnieniową i hospicyjną nad dziećmi.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej, Polskim Stowarzyszeniem Szkół Pracy Socjalnej, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Uczelnią Korczaka, centrami usług społecznych oraz ośrodkami pomocy społecznej.

Pełnione funkcje

Kierownik zespołu Pomoc i wsparcie osób niesamodzielnych w ramach projektu naukowo-badawczego „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych”
Kierownik Praktyk
Kierownik Zespołu ds. badań nad rozwojem usług społecznych
Opiekun Koła Naukowego Animacji i Wolontariatu
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej
Sekretarz Regionalnego Oddziału PTPS w Krakowie
Kierownik szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Sekretarz Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
Sekretarz pisma „Wiadomości Społeczne”
Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.
Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (powołanie decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej)
Ekspert w „Modelu Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, ROPS Kraków (08.2018-06.2021)
Zastępca kierownika projektu ds. poradnictwa, „Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie” (1.04.2018 – 30.03.2020).

Wybrane publikacje

Ewelina Zdebska, Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski (red.), Pomoc społeczna : idea – rozwój – instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022

Ewelina Zdebska, Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełno- sprawnościami, W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej – szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut, Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021

Ewelina Zdebska, Mirosław Grewiński, Joanna Lizut, Krzysztof Chaczko, Paweł Rabiej, Mieszkalnictwo chronione: analiza potrzeb na Mazowszu, Warszawa: Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, 2021

Ewelina Zdebska, Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Centrum Usług Społecznych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2021, nr 3, s. 125-132

Ewelina Zdebska, Mirosław Grewiński, Joanna Lizut, Krzysztof Chaczko, Paweł Rabiej, Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Warszawa: Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, 2021

Ewelina Zdebska, Opieka wytchnieniowa jako nowe zadanie w powiatach, Praca Socjalna. – 2020, Vol. 35, nr 4, s. 139-152

Ewelina Zdebska, Wojciech Glac, Pomoc społeczna jako instrument polityki społecznej państwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych: kilka uwag o kształtującej funkcji orzecznictwa sądowego, W: Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej: wybrane zagadnienia, redakcja naukowa Marek Klimek, Ireneusz Świtała, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

Ewelina Zdebska, Wojciech Glac, Sytuacja pracowników domów pomocy społecznej w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce, Praca Socjalna. – 2020, Vol. 35, nr 2, s. 129-142

Ewelina Zdebska, Wojciech Glac, Sytuacja społeczna i prawna rodzin dzieci objętych opieką hospicyjną w dobie pandemii SARS-CoV-2, W: Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2020

Ewelina Zdebska, Krzysztof Chaczko, Marek Klimek, Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

Norbert Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac (red.), Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2020

Norbert Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac (red.), Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2020

Ewelina Zdebska, Krzysztof Nawrocki, Wojciech Glac, Opieka wyręczająca nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi, Kraków: Wydawnictwo Petrus & Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, 2019

Ewelina Zdebska, Wolontariat w opiece hospicyjnej nad dzieckiem, Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2016, Opis fizyczny: 200 s.

Ewelina Zdebska, Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2016, Opis fizyczny: 215 s.

Współautorka dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej:
„Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030”
„Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026”

Uczestniczyła m.in. w projektach badawczo-wdrożeniowych:
„Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego – PES”, 
„Mieszkalnictwo chronione – analiza potrzeb na Mazowszu”,
„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

Zainteresowania

podróże, kuchnia włoska (gotowanie i konsumpcja), sport: bieganie, jazda na nartach i na rowerze, salsa, działalność wolontaryjna, praca z ludźmi