Przejdź do menu Przejdź do treści

Turystyka i rekreacja, studia magisterskie

Studia 2-letnie II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:

 • turystyka biznesowa
 • turystyka kulturowa
 • turystyka przygodowa
 • zarządzanie w turystyce

Dla kogo jest ten kierunek ?

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem dla osób, które są ciekawe świata i fascynują się podróżami. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy ogólnej z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także wiedzy i umiejętności branżowych. Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że jego absolwenci są pożądani na współczesnym, globalizującym się rynku pracy.

Podczas studiów na II stopniu turystyki i rekreacji:

 • zrozumiesz uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje rozwoju turystyki i rekreacji w różnej skali systemach przestrzennych (od skali lokalnej, po skalę regionalną, krajową i globalną);
 • zdobędziesz obszerną wiedzę związaną z funkcjonowaniem podmiotów rynkowych i mechanizmów gospodarczych w branży turystycznej;
 • nabędziesz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej oraz organizację przedsięwzięć w obszarze turystyki i rekreacji dla różnych grup wiekowych;
 • poznasz i nauczysz się stosować metody analizy przestrzennej oraz statystycznej umożliwiające własny rozwój naukowy w wybranej przez siebie szczegółowej dyscyplinie naukowej oraz w pracy zawodowej;
 • poznasz i nauczysz się korzystania z systemów informatycznych i programów komputerowych związanych z branżą turystyczną;
 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wybranej przez siebie specjalności.

Dlaczego warto studiować Turystykę i rekreację?

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków – m.in. przewodników miejskich i górskich, pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, animatorów czasu wolnego;
 • wziąć udział w inspirujących ćwiczeniach terenowych (m.in. różnorodność przestrzeni turystycznej – regionalne ćwiczenia terenowe), gdzie teoria spotyka się z praktyką;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez m.in. uczestnictwo w kołach naukowych, wspomaganie badań prowadzonych przez pracowników Katedry Turystyki i Badań Regionalnych oraz prowadzenie własnych badań pod okiem doświadczonej kadry;
 • publikować wyniki swoich autorskich badań w punktowanych czasopismach naukowych redagowanych przez pracowników Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji;
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także występować na nich w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji;
 • wykorzystać naszą współpracę z wieloma interesującymi przedsiębiorstwami i organizacjami (m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Centrum Kongresowe ICE Kraków, hotele Radisson Blu i Hilton Garden Inn, Małopolska Organizacja Turystyczna, Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży, agencje eventowe Animator i Hula Events) do rozwoju własnej ścieżki kariery;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów ERASMUS+ (wśród możliwych kierunków wyjazdów znajdują się uczelnie m.in. w Portugalii, Turcji czy we Włoszech).

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych z rynkiem usług turystycznych i rekreacyjnych oraz administracji rządowej, samorządowej, organizacjach społecznych, pozarządowych itp. Jest przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi.

Specjalności do wyboru na kierunku Turystyka i rekreacja (I stopień):

Dlaczego warto wybrać specjalność turystyka biznesowa?

 • będziesz potrafił/-a samodzielnie zaplanować i zrealizować różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z obsługą turystyki biznesowej;
 • będziesz potrafił/-a  zróżnicować sposób obsługi klienta biznesowego – indywidualnego i instytucjonalnego, a także w zależności od formy turystyki biznesowej;
 • zdobędziesz rozszerzoną wiedzę o różnych podmiotach sektora publicznego i prywatnego zaangażowanych w obsługę turystyki biznesowej;
 • nabędziesz niezbędne kompetencje społeczne do podjęcia pracy zawodowej w sektorze MICE.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Absolwent specjalności „turystyka biznesowa” nabędzie kompetencje niezbędne do pracy w różnego typu instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą różnych form turystyki biznesowej (zwłaszcza w sektorze MICE).

Dlaczego warto wybrać specjalność turystyka kulturowa?

 • będziesz potrafił/-a zaplanować i zrealizować różnorodne formy zajęć z zakresu turystyki kulturowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w zależności od warunków społecznych jak i przyrodniczych;
 • poznasz główne formy i typy turystyki kulturowej oraz uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, historyczne i kulturowe w jakich mogą się one rozwijać na przykładach z Polski oraz innych regionów świata;
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do kreowania wartościowej interpretacji dziedzictwa uwzględniającej zróżnicowanie kulturowe regionów turystycznych, a także potrzebę tolerancji wobec przedstawicieli innych narodowości, grup etnicznych i religii;
 • nabędziesz umiejętność korzystania z różnych opracowań i źródeł mających na celu pozyskiwanie informacji niezbędnych do przygotowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z różnymi formami turystyki kulturowej (np. broszury, ulotki, foldery).

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Absolwent specjalności „turystyka kulturowa” nabędzie kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w różnego typu instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwojem oraz promocją turystyki ze szczególnym uwzględnieniem różnych form turystyki kulturowej. Studia przygotowują także do podjęcia pracy w placówkach muzealnych i innych instytucjach kultury (prowadzących działalność edukacyjną), agendach władz centralnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto wybrać specjalność turystyka przygodowa?

 • nauczysz się podstawowych zasad bezpieczeństwa turystów i podmiotów branży turystycznej, a także modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych oraz rekreacyjnych jednostek i grup społecznych;
 • nauczysz się wybierać oraz stosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, a także biegle wykorzystywać programy komputerowe i systemy informatyczne związane z branżą turystyczną;
 • będziesz potrafił/-a  samodzielnie zaplanować i zrealizować różnorodne formy zajęć z zakresu turystyki i rekreacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • nabędziesz kompetencje związane z promocją zdrowia i organizacją aktywnego spędzania czasu wolnego.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Absolwent specjalności „turystyka przygodowa” nabędzie kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy w organizacjach zajmujących się rozwojem i promocją turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przygodowej i aktywnej.

Dlaczego warto wybrać specjalność zarządzanie w turystyce?

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z zarzadzaniem przedsiębiorstwami turystycznymi, ale także różnymi innymi organizacjami turystycznymi;
 • nabędziesz kompetencje niezbędne w pracy menedżera, w tym związane z kierowaniem zespołem pracowniczym;
 • nauczysz się dokonywać analiz rynkowych i marketingowych dotyczących sektora turystycznego;
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności związane z obsługą klienta w turystyce.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Absolwent specjalności „zarządzanie w turystyce” posiada niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawowanie funkcji kierowniczych w równego rodzaju przedsiębiorstwach biznesu turystycznego (takich jak hotele, biura podróży, przewoźnicy turystyczni itp.), ale także organizacjach publicznych i pozarządowych zajmujących się rozwojem turystyki (takich jak działy marketingu/promocji turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego, lokalne czy regionalne organizacje turystyczne itp.). Absolwent jest też przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego i rozwojem turystyki.

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, pok. 442
telefon 12 662 6245
isszp@up.krakow.pl

 

Archiwa