Przejdź do menu Przejdź do treści

Instytut

Zarządzeniem Rektora nr Nr R.Z.0211.85.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustanowienia struktury Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych oraz zmian w strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, został powołany Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych. Utraciło moc Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-33/2018 z dnia 24 września  2018 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego, w którym Instytut Pracy Socjalnej przekształca się w Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego (ISSZP). 

Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-25/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego, został powołany Instytut Pracy Socjalnej. Od 1 września 2013 r. Siedzibą Instytutu jest budynek Uniwersytetu Pedagogicznego na osiedlu Stalowym 17 w Krakowie.

 

KADRA NAUKOWA
Kadrę Instytutu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni, uczestniczący w międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych konferencjach naukowych i konferencjach szkoleniowych, w celu propagowania wyników swoich badań naukowych oraz poszerzania doświadczeń naukowych, dydaktycznych i kompetencji zawodowych. Ponadto wyniki badań publikują w czasopismach naukowych, popularnonaukowych oraz o charakterze społecznym, jak również w monografiach autorskich i wieloautorskich.

WYDAWNICTWA
Przez Instytut prowadzone jest recenzowane czasopismo Labor et Educatio (od 2013 r.), Annales Universitaties Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia oraz Seria Wydawnicza: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ukazująca się od 2013 roku.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
Pracownicy Instytutu biorą aktywny udział w projektach społecznych, czynnie współpracują z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi dzięki czemu wzbogacają własny warsztat pracy, a także dzielą się własnym doświadczeniem z interesariuszami zewnętrznymi.
Instytut na polu naukowym stale współpracuje z partnerami zagranicznymi, m.in.: University of Toronto w Kanadzie, Rayerson University w Kanadzie, University of Ottawa w Kanadzie, Konsulatem Generalnym RP w Toronto oraz Sofia University w Bułgarii.
W trosce o jakość pracy naukowej i dydaktycznej Instytut organizuje cykliczne konferencje naukowe, na których poruszane są zarówno kwestie aktualne, jak i perspektywiczne.

OFERTA EDUKACYJNA
W Instytucie prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) z zakresu pracy socjalnej na specjalnościach: asystent rodziny oraz organizator pomocy instytucjonalnej, a także studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalnościach: organizator usług społecznych, praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową oraz koordynator pomocy postpenitencjarnej.
W ofercie edukacyjnej znajdują się również studia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych ze specjalnościami asystentura medyczna oraz ubezpieczenia społeczne, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi oraz Turystyka i rekreacja.
Instytut prowadzi również, na mocy Zgód Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2 semestry) oraz Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (2 semestry; specjalności: praca socjalna ze społecznością lokalną, praca socjalna z osobami starszymi, praca socjalna z osobami uzależnionymi).

AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW
Studenci Instytutu poza zdobywaniem wiedzy z dziedziny pracy socjalnej i zarządzania w służbach społecznych mają możliwość aktywnego włączania się w zadania statutowe i rozwojowe Instytutu. W tym celu podejmują aktywność wolontaryjną, a także uczestniczą w praktykach zawodowych w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i innych instytucjach działających na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy. Przygotowują także projekty socjalne, stanowiące istotny element przygotowania zawodowego przyszłych kadr pomocy społecznej. Głównymi odbiorcami projektów są osoby starsze, z niepełnosprawnościami, terminalnie chore, dzieci i młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych, a także bezdomni i bezrobotni. Realizowane projekty mają charakter ćwiczeniowy, treningowy. Umożliwia to studentom łączenie wiedzy teoretycznej z działaniami praktycznymi w zakresie wybranej specjalności.
Ponadto studenci mają możliwość uczestnictwa w działalności dwóch kół naukowych, odnoszących znaczące sukcesy i skupiających społeczność Uniwersytetu.

 

 

Archiwa