Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Organizator: Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie Zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej numer Zgoda Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.

Cel kursu: Celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, szczególną uwagę zwrócono również na przekazanie aktualnych rozwiązań pracy socjalnej z osobami starszymi, osobami uzależnionymi oraz społecznością lokalną.

Zgodnie z decyzją MRiPS Instytut uzyskał zgodę na prowadzenie szkoleń w trzech specjalizacjach:

 • Praca socjalna ze społecznością lokalną
 • Praca socjalna z osobami starszymi
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Ewelina Zdebska: ewelina.zdebska@up.krakow.pl


Czas trwania: 252 godziny (dwa semestry)

Całościowa opłata za kurs: 3300 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 lub 4 raty)

Terminy przyjmowania dokumentów: 

17.06.2024 – 31.07.2024
01.09.2024 – 30.09.2024


(o przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń)

Terminy zjazdów:

19-20.10.2024
16-17.11.2024
30.11-1.12.2024
16-17.12.2024
11-12.01.2025
08-09.02.2025
22-23.02.2025


Proces rekrutacyjny

W celu zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres Instytutu Spraw Społecznych wypełnione następujące dokumenty:

 • Podanie_specjalizacja II stopnia (otwórz)
 • Oświadczenie RODO (otwórz)
 • Odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu lub kopię dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Jedna podpisana fotografia
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 5 – letnim stażu w zawodzie pracownika socjalnego.
  O przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń!

Adres wysyłki:

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Os. Stalowe 17
31-922 Kraków
(z dopiskiem: Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – zgłoszenie)

Co daje nam ukończenie specjalizacji?

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.


Adresaci szkolenia

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

4) ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

5) zdanie egzaminu przed Komisją.

 1. Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:

1) studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

2) studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

3) studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

4) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

 • Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–3. § 10.

Sylwetka absolwenta

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z następujących obszarów:

 • analiza zmian w interakcjach socjalizacyjnych i edukacyjnych prowadzących do dystansu międzypokoleniowego i alienacji u osób starszych;
 • stanów, w których pozbawienie określonych rodzajów potrzeb osobistych prowadzi do złego stanu zdrowia psychicznego u osób starszych;
 • powiązania między specyficznymi wzorcami starzenia się a stylami życia współczesnych osób starszych;
 • formy  pracy socjalnej ze względu na wyodrębnione sposoby  zabezpieczenia społecznego względem seniorów.

Program

Program obejmuje następujące bloki tematyczne 4 bloki tematyczne, ujęte w 2 modułach o łącznej liczbie 252 godzin lekcyjnych.

Wykaz bloków tematycznych

Archiwa