Przejdź do menu Przejdź do treści

Monografie pracowników

Józef Młyński

Podstawy pracy socjalnej. Od teorii do praktyki

Niniejsza monografia to kompleksowe wprowadzenie do dziedziny nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na aspekty pracy socjalnej. Autor zwraca uwagę na istotność podkreślenia roli, jaką pełni praca socjalna, jej perspektywy oraz konieczności zrozumienia kluczowych elementów i założeń, na których się ona opiera. Dodatkowo, książka koncentruje się na wykorzystaniu tych założeń w rzeczywistym świadczeniu wsparcia społecznym grupom najbardziej tego potrzebującym.


Franciszek Mróz

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 6

W prezentowanym tomie zamieszczono teksty teologów, historyków, filozofów i geografów, a także członków Bractw św. Jakuba. Każda z prac dotyka różnych caminowych wątków, a pierwszym z nich jest refleksja prof. Klausa Herbersa, cenionego eksperta z zakresu historii tzw. Kodeksu Kaliksta, dotycząca interpretacji kultu św. Jakuba w perspektywie starań Composteli o uznanie swej rangi jako „stolicy apostolskiej”. […]

Niektóre teksty zamieszczone w książce zostały wygłoszone jako wykłady podczas dwóch konferencji naukowych. Pierwsza z nich – XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sanktuaria na drodze św. Jakuba. Podsumowanie Roku Świętego Compostelańskiego 2021–2022” odbyła się w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Głogowie w dniu 22 kwietnia 2023 roku. Druga konferencja została zorganizowana w Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła przy Drodze Via Regia w Brzesku w dniu 21 października 2023 roku (XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba”).


Redaktorzy tomu: Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Marcin Gazda


Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska

Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie

Monografia stanowi cenne opracowanie w kontekście współczesnych uwarunkowań związanych z sytuacją konfliktową w Ukrainie. Przedłożony tekst chronologicznie dobranych artykułów posiada charakter naukowy, zawiera walory intelektualne, poznawcze i praktyczne. Jest opracowaniem interdyscyplinarnym, naukowych i aktualnym.
Opublikowana monografia będzie stanowić wkład w rzeczywiste kwestie profilaktyki i prewencji w problematyce bezpieczeństwa społecznego i socjalnego. (…) zaprezentowane teksty naukowe są efektem poszukiwań badawczych, a także praktycznych działań podejmowanych przez ekspertów naukowych.
z recenzji prof. PhDr. Marii Šmidovej, PhD.


Dostęp online: PDF


Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska

Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań

„Poruszane w publikacji kwestie zagrożenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ogólnych trudności generowanych przez okres pandemii COVID-19, uzmysławiają czytelnikowi w jak wielopłaszczyznowej rzeczywistości znajduje się obecnie społeczeństwo polskie. Jak zauważają słusznie redaktorzy publikacji „czas pandemii nazwać można czasem wielu kryzysów osobistych i społecznych, których rozwiązanie wymaga dużego zaangażowania jednostek i grup (…)”, oddana do rąk czytelników publikacja wpisuje się w obszar takich właśnie działań.”

z recenzji dr hab. Moniki D. Adamczyk


Dostęp online: PDF


 Olena Kovalenko

Psychologia osób wieku podeszłego

W podręczniku zwrócono uwagę na psychologiczne podstawy zmian związanych z wiekiem zachodzących u osób wieku podeszłego, cechy fizjologiczne, procesy emocjonalne i intelektualne, komunikację i samorealizację starszego człowieka w społeczeństwie. Szczególną uwagę zwraca się na wsparcie psychologiczne i społeczne osób wieku podeszłego, różnorodność ich wartości i znaczących orientacji, harmonijne i satysfakcjonujące życie we współczesnym świecie 

Autorzy: Kovalenko Olena, Lukianova Larysa, Pomytkin Eduard, Moskovets Liudmyla
Tytuł: Psychologia osób wieku późnej dorosłości (Психологія людей літнього віку)
Adres wydawniczy: Kyiv: Geoprint LLC Publishing House
Dostęp online: PDF


Józef Młyński

PRACA SOCJALNA W BEZPIECZEŃSTWIE SPOŁECZNYM. Myśleć – widzieć – działać

„Przedstawiona mi do recenzji praca podejmuje ważną problematykę pracy socjalnej w kontekście ujęć teoretycznych, ale przede wszystkim w kontekście praktyki społecznej. Jest to zapewne dużym walorem tej publikacji, gdyż z badań naukowych, jak i z praktyki społecznej wiemy, że wielu pracownikom socjalnym, a na pewno studentom kierunków społecznych, brakuje wiedzy z zakresu metodyki pracy socjalnej. Praca jest wzbogacona licznymi rysunkami, rycinami i wykresami co lepiej wizualizuje niektóre wątki poruszane w opracowaniu. Na uwagę zasługuje dobre podbudowanie pracy źródłami i przypisami oraz literaturą naukową i metodyczną (…) Generalnie wysoko oceniam wartość i przydatność publikacji. Zgadzam się z Autorem opracowania, że „prezentowana praca może przyczynić się do lepszego zrozumienia ważnych terminów pracy socjalnej oraz pomóc czytelnikom łatwo poruszać się na różnych etapach postępowania metodycznego pracy socjalnej”. Książka na pewno powinna być dedykowana zarówno studentom, jak i czynnym pracownikom socjalnym, którzy pracują z odbiorcami pomocy społecznej”– z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego.
Dostęp online: PDF


Dariusz Adamczyk

Ku pełni miłości : społeczno-religijne przesłanie adhortacji apostolskich Jana Pawła II

 • Autorzy: Dariusz Adamczyk.
  Tytuł: Ku pełni miłości : społeczno-religijne przesłanie adhortacji apostolskich Jana Pawła II / Dariusz Adamczyk
  Adres wydawniczy: Kraków : Salwator, 2018
 • Autorzy: Dariusz Adamczyk.
  Tytuł: Ku pełni człowieczeństwa : pedagogiczno-religijne przesłanie encyklik Jana Pawła II / Dariusz Adamczyk
  Adres wydawniczy: Radom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2016


Dostęp online: PDF


Barbara Nowak

Pomoc kobietom z nizin społecznych na terenie Krakowa: (1918-1939)

 • Autorzy: Barbara Nowak.
 • Tytuł: Pomoc kobietom z nizin społecznych na terenie Krakowa : (1918-1939) / Barbara Nowak
 • Wydanie: Wyd. II zmienione i uzupełnione
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017
 • Autorzy: Barbara Nowak.
 • Tytuł: Działania pomocowe w obszarze wsparcia ubogich kobiet – aresztantek na terenie Krakowa w czasach II Rzeczypospolitej / Barbara Nowak
 • Adres wydawniczy: Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2016


Norbert G. Pikuła

Czynniki różnicujące przebieg kariery zawodowej kobiet i mężczyzn – z perspektywy osób starszych

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła
 • Tytuł: Czynniki różnicujące przebieg kariery zawodowej kobiet i mężczyzn – z perspektywy osób starszych / Norbert Pikuła
 • Źródło: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2017, nr 2, s. 95-111

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt

Edukacja całożyciowa – z perspektywy emerytowanych nauczycieli

 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Edukacja całożyciowa – z perspektywy emerytowanych nauczycieli / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Źródło: W: Edukacja i praca nauczyciela : ciągłość – zmiana – konteksty / redakcja naukowa: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo >>scriptum<< Tomasz Sekunda, 2017

Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt

Edukacja i praca nauczyciela : ciągłość – zmiana – konteksty

 • Autorzy: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Edukacja i praca nauczyciela : ciągłość – zmiana – konteksty / redakcja naukowa: Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo >>scriptum<< Tomasz Sekunda, 2017

Ireneusz Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt

Etyczne i społeczne wymiary pracy

 • Autorzy: Ireneusz Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej

 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska.
 • Tytuł: Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej / Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska
 • Źródło: Labor et Educatio. – 2017, nr 5, s. 177-196

Norbert G. Pikuła

Miejsce ludzi starszych we wspólnocie kościoła

 • Autorzy: Norbert Pikuła.
 • Tytuł: Miejsce ludzi starszych we wspólnocie kościoła / Norbert G. Pikuła
 • Źródło: Roczniki Teologiczne. – 2017, T. 64, z. 10, s. 24-37

Norbert G. Pikuła

Senior na (po)nowoczesnym rynku pracy

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła
 • Tytuł: Senior na (po)nowoczesnym rynku pracy / Norbert G. Pikuła
 • Źródło: Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 2, s. 77-86

Norbert G. Pikuła, Valentin Constantinov

Sentimentul sensului vieţii a persoanelor în vârstă : inspiraţii pentru instruirea oamenilor la bătrâneţe

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła, Valentin Constantinov.
 • Tytuł: Sentimentul sensului vieţii a persoanelor în vârstă : inspiraţii pentru instruirea oamenilor la bătrâneţe / Norbert G. Pikuła ; trad. din pol. şi pref. de Valentin Constantinov
 • Adres wydawniczy: Chişinău : s. n., 2017

Norbert G. Pikuła

Sukcesy osobiste i zawodowe emerytowanych nauczycieli : wskazania do doskonalenia czynnych zawodowo nauczycieli

 • Autorzy: Norbert Pikuła.
 • Tytuł: Sukcesy osobiste i zawodowe emerytowanych nauczycieli: wskazania do doskonalenia czynnych zawodowo nauczycieli / Norbrt G. Pikuła
 • Źródło: W: O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak
 • Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017

Norbert G. Pikuła

Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła
 • Tytuł: Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa / Norbert Pikuła
 • Źródło: Praca Socjalna. – 2017, nr 1, s. 17-32

Norbert G. Pikuła

Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60 roku życia

 • Autorzy: Norbert Pikuła.
 • Tytuł: Znaczenie pracy zawodowej dla osób po 60 roku życia / Norbert G. Pikuła
 • Źródło: Studia Edukacyjne. – 2017, nr 44, s. 301-312

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt

Aktywność zawodowa osób po 55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Aktywność zawodowa osób po 55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Źródło: W: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016

Norbert G. Pikuła

Obraz osoby starszej w przestrzeni medialnej

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła
 • Tytuł: Obraz osoby starszej w przestrzeni medialnej / Norbert Pikuła
 • Źródło: Studia Socialia Cracoviensia. – 2016, nr 2, s. 102-116

Norbert G. Pikuła

Potencjał seniorów na rynku pracy

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła
 • Tytuł: Potencjał seniorów na rynku pracy / Norbert Pikuła
 • Źródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 3, s. 7-20

Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła

Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła.
 • Tytuł: Rozwój nauczyciela: od wczesnej do późnej dorosłości / redakcja: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła
 • Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2016

Norbert G. Pikuła

Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła
 • Tytuł: Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych / Norbert G. Pikuła
 • Źródło: Labor et Educatio. – 2016, nr 4, s. 201-217

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt

Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016

Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak

Social workers’ education in the context of the challenges of the ageing society

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Norbert Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak.
 • Tytuł: Social workers’ education in the context of the challenges of the ageing society / Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak
 • Źródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 1, s. 7-18

Ireneusz Świtała

Etyka wobec współczesnych problemów społecznych

 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
 • Tytuł: Etyka wobec współczesnych problemów społecznych / Ireneusz M. Świtała
 • Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Ireneusz Świtała

Etyka wobec współczesnych problemów społecznych

 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
 • Tytuł: Etyka wobec współczesnych problemów społecznych / Ireneusz M. Świtała
 • Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017


Ireneusz Świtała

Godność osoby starszej w nowej rzeczywistości społecznej

 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
 • Tytuł: Godność osoby starszej w nowej rzeczywistości społecznej / Ireneusz Marian Świtała
 • Źródło: Roczniki Teologiczne. – 2017, T. 64, z. 10, s. 5-21


Ireneusz Świtała

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny

 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
 • Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny / Ireneusz M. Świtała
 • Źródło: Labor et Educatio. – 2016, nr 4, s. 283-299


Ireneusz Świtała

W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie

 • Autorzy: Ireneusz Świtała.
 • Tytuł: W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie / Ireneusz Marian Świtała
 • Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2016


Marek Banach, Józefa Matejek

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)

 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
 • Tytuł: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) / Marek Banach, Józefa Matejek
 • Źródło: Wychowanie w Rodzinie. – 2017, T. 16, z. 1, s. 173-189


Marek Banach, Józefa Matejek

W trosce o zdrowie dziecka i twoje : Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy

 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
 • Tytuł: W trosce o zdrowie dziecka i twoje : Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy / Marek Banach, Józefa Matejek
 • Wydanie: Wyd. II zm., posz.
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2016


Sylwester Bębas

Rola duchowości w terapii osób uzależnionych od alkoholu

 • Autorzy: Sylwester Bębas.
 • Tytuł: Rola duchowości w terapii osób uzależnionych od alkoholu / Sylwester Bębas
 • Źródło: Przegląd Religioznawczy. – 2017, nr 2, s. 187-197


Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk

Analiza preferencji uczniów szkół średnich regionu piotrkowskiego wobec rynku pracy w warunkach Unii Europejskiej – część III

 • Autorzy: Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk.
 • Tytuł: Analiza preferencji uczniów szkół średnich regionu piotrkowskiego wobec rynku pracy w warunkach Unii Europejskiej – część III / Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk
 • Źródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 8, s. 61-81


Krzysztof Chaczko

„Przeszłość niedokończona”: o imitacji i zaniechaniach w reformowaniu systemu pomocy społecznej

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
 • Tytuł: „Przeszłość niedokończona”: o imitacji i zaniechaniach w reformowaniu systemu pomocy społecznej / Kzysztof Chaczko
 • Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis. – 2018, T. 20, s. 79-96


Krzysztof Chaczko

(Bez)użyteczny socjalizm : motywy polityczne w twórczości Depeche Mode a transformacja wizerunku grupy : przypadek „Construction Time Again”

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
 • Tytuł: (Bez)użyteczny socjalizm : motywy polityczne w twórczości Depeche Mode a transformacja wizerunku grupy : przypadek „Construction Time Again” / Krzysztof Chaczko
 • Źródło: Transformacje. – 2017, nr 1-2, s. 408-423


Krzysztof Chaczko

Ile jest pomocy w pomocy społecznej? : rzecz o marginalizacji działań usamodzielniających

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
 • Tytuł: Ile jest pomocy w pomocy społecznej? : rzecz o marginalizacji działań usamodzielniających / Krzysztof Chaczko
 • Źródło: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2017, nr 1, s. 111-121


Krzysztof Chaczko, Marta Iwińska

Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy : uwagi na temat strategii „dwukierunkowej”

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko, Marta Iwińska.
 • Tytuł: Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy : uwagi na temat strategii „dwukierunkowej” / Krzysztof Chaczko, Marta Iwińska
 • Źródło: Labor et Educatio. – 2017, nr 5, s. 229-244


Krzysztof Chaczko

Problematyka funkcjonowania systemu opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej w publikacjach czasopisma „Opiekun Społeczny” (1936-1939)

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
 • Tytuł: Problematyka funkcjonowania systemu opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej w publikacjach czasopisma „Opiekun Społeczny” (1936-1939) / Krzysztof Chaczko
 • Źródło: Praca Socjalna. – 2017, nr 4, s. 149-160


Krzysztof Chaczko

(R)ewolucja wyobrażona : o propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu „Rodzina 500 Plus”

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
 • Tytuł: (R)ewolucja wyobrażona : o propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu „Rodzina 500 Plus” / Krzysztof Chaczko
 • Źródło: Praca Socjalna. – 2016, nr 3, s. 87-100


Krzysztof Chaczko

Czy w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istniały zasiłki pieniężne?

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko.
 • Tytuł: Czy w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istniały zasiłki pieniężne? / Krzysztof Chaczko
 • Źródło: Praca Socjalna. – 2016, nr 2, s. 189-201


Krzysztof Chaczko, Katarzyna Stanek

Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości

 • Autorzy: Krzysztof Chaczko, Katarzyna Stanek.
 • Tytuł: Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości / redakcja Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016


Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek

Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek.
 • Tytuł: Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny / Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek
 • Źródło: Ekonomia Społeczna. – 2017, nr 1, s. 26-37


Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej

 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska.
 • Tytuł: Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej / Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska
 • Źródło: Labor et Educatio. – 2017, nr 5, s. 177-196


Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł

Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

 • Autorzy: Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł.
 • Tytuł: Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych / redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Katarzyna Jagielska, Ryszard Kozioł
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2016


Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert Pikuła

Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert Pikuła.
 • Tytuł: Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / redakcja: Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła
 • Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2016


Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt

Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji

 • Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016


Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak

Social workers’ education in the context of the challenges of the ageing society

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Norbert Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak.
 • Tytuł: Social workers’ education in the context of the challenges of the ageing society / Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak
 • Źródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 1, s. 7-18


Katarzyna Jagielska

Socio-educational contexts of the quality of life of seniors

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska.
 • Tytuł: Socio-educational contexts of the quality of life of seniors / Katarzyna Jagielska
 • Źródło: Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2016, Vol. 3, s. 334-345


Magdalena Lubińska-Bogacka

Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji

 • Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
 • Tytuł: Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji / Magdalena Lubińska-Bogacka
 • Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2017
 • Opis fizyczny: 269 s.


Magdalena Lubińska-Bogacka

System of institutional support for single mothers in Poland

 • Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
 • Tytuł: System of institutional support for single mothers in Poland / Magdalena Lubińska-Bogacka
 • Źródło: Zeszyty Pracy Socjalnej. – 2017, T. 22, z. 1, s. 39-54


Magdalena Lubińska-Bogacka

Wybrane problemy readaptacji skazanych w działaniach pomocy postpenitencjarnej

 • Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka
 • Tytuł: Wybrane problemy readaptacji skazanych w działaniach pomocy postpenitencjarnej / Magdalena Lubińska-Bogacka
 • Adres wydawniczy: Kraków: Petrus, 2016


Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek

Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny

 • Autorzy: Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek.
 • Tytuł: Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny / Katarzyna Jagielska, Józefa Matejek
 • Źródło: Ekonomia Społeczna. – 2017, nr 1, s. 26-37


Marek Banach, Józefa Matejek

Praca z dzieckiem z FASD w rodzinie

 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
 • Tytuł: Praca z dzieckiem z FASD w rodzinie / Marek Banach, Józefa Matejek
 • Źródło: W: Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka : diagnoza – terapia – profilaktyka / redakcja naukowa Małgorzata Orłowska, Bożena Marzec
 • Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017


Marek Banach, Józefa Matejek

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)

 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
 • Tytuł: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) / Marek Banach, Józefa Matejek
 • Źródło: Wychowanie w Rodzinie. – 2017, T. 16, z. 1, s. 173-189


Józefa Matejek

W dorosłe życie… : proces usamodzielnienia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej

 • Autorzy: Józefa Matejek.
 • Tytuł: W dorosłe życie… : proces usamodzielnienia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej / Józefa Matejek
 • Źródło: Roczniki Teologiczne. – 2017, T. 64, z. 10, s. 53-68


Marek Banach, Józefa Matejek

W trosce o zdrowie dziecka i twoje : Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy

 • Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
 • Tytuł: W trosce o zdrowie dziecka i twoje : Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy / Marek Banach, Józefa Matejek
 • Wydanie: Wyd. II zm., posz.
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2016

Katarzyna Stanek

Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

 • Autorzy: Katarzyna Stanek.
 • Tytuł: Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii / Katarzyna M. Stanek
 • Źródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 4, s. 17-26

Katarzyna Stanek

Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : konsekwencje pracy z klientem czy organizacji pracy?

 • Autorzy: Katarzyna Stanek.
 • Tytuł: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : konsekwencje pracy z klientem czy organizacji pracy? / Katarzyna M. Stanek
 • Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Katarzyna Stanek

Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej

 • Autorzy: Katarzyna Stanek
 • Tytuł: Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych : stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej / Katarzyna Małgorzata Stanek
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2016

Ewelina Zdebska

Wolontariat w opiece hospicyjnej nad dzieckiem

 • Autorzy: Ewelina Zdebska.
 • Tytuł: Wolontariat w opiece hospicyjnej nad dzieckiem / Ewelina Zdebska
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2016

Ewelina Zdebska

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej

 • Autorzy: Ewelina Zdebska
 • Tytuł: Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej / Ewelina Zdebska
 • Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2016

Katarzyna Białożyt, Katarzyna Zielińska-Król

Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

 • Autorzy: Katarzyna Białożyt, Katarzyna Zielińska-Król.
 • Tytuł: Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością / Katarzyna Białożyt, Katarzyna Zielińska-Król
 • Źródło: Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. – 2016, nr 24, s. 60-79

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt

Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt

Aktywność zawodowa osób po 55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza

 • Autorzy: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Aktywność zawodowa osób po 55. roku życia w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Źródło: W: Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła Katarzyna Jagielska Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016

Katarzyna Białożyt

Znaczenie aktywności edukacyjnej osób starszych w adaptacji do emerytury

 • Autorzy: Katarzyna Białożyt.
 • Tytuł: Znaczenie aktywności edukacyjnej osób starszych w adaptacji do emerytury / Katarzyna Białożyt
 • Źródło: W: Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
 • Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Katarzyna Białożyt

Family environment as a place to provide old age-oriented education

 • Autorzy: Katarzyna Białożyt, Jan Przybocki.
 • Tytuł: Family environment as a place to provide old age-oriented education / Katarzyna Białożyt, ks. Jan Przybocki
 • Źródło: Pedagogika Rodziny. – 2017, nr 7, z. 4, s. 117-129

Archiwa