Przejdź do menu Przejdź do treści

Prace dyplomowe

I. WYTYCZNE WS. WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH

1. Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) powinny dotyczyć problematyki związanej z kierunkiem studiów.

2. Pierwsza strona pracy powinna być wykonana według określonego wzoru:

3. Czcionka stosowana w pracach dyplomowych: Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy po 2,5 cm z obu stron, odstępy 0 pt.

4. Praca (łącznie z przypisami) powinna być wyjustowana.

5. Praca powinna zawierać przypisy dolne tworzone wg schematu:

a) dla monografii: D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2002, s. …

b) dla rozdziałów w monografiach pod redakcją: R. Szarfenberg, Pojęcie polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018, s. …

c) dla artykułów w czasopismach naukowych: J. Krzyszkowski, Deinstytucjonalizacja usług dla seniorów jako element polityki senioralnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2018, nr 42, s. …

d) dla dokumentów: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593).

e) dla źródeł internetowych: System pomocy społecznej w Polsce: https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-system-pomocy-spolecznej-w-polsce (dostęp: 00.00.0000).

6. Praca powinna zawierać bibliografię tworzoną wg schematu (chronologicznie wg nazwisk):

Krzyszkowski J., Deinstytucjonalizacja usług dla seniorów jako element polityki senioralnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2018, nr 42.

System pomocy społecznej w Polsce: https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-system-pomocy-spolecznej-w-polsce (dostęp: 00.00.0000).

Szarfenberg, R., Pojęcie polityki społecznej, w: Firlit-Fesnak G., Męcina J. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593).

Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2002.

II. Procedura antyplagiatowa obowiązująca od 2019 roku (Zarządzenie)

 1. Celem postępowania antyplagiatowego jest weryfikacja samodzielności oryginalności pracy.
 2. Sprawdzeniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych.
 3. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.
 4. Dyplomant składa u promotora na trzy tygodnie przed terminem obrony wypełniony oraz pracę na płycie CD lub DVD w formacie  PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF. Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów.
 5. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy.
 6. Wygenerowany przez system antyplagiatowy skrócony raport podobieństwa  student odbiera osobiście  i dołącza do dokumentacji składanej w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Ingardena 4. W przypadku stwierdzenia przez promotora na podstawie raportu plagiatu lub podejrzenia jego popełnienia promotor przeprowadzający kontrolę postępuje  zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
 7. Praca zostaje poddana dodatkowej kontroli w zakresie występowania nieuprawnionych zapożyczeń, jeśli chociaż jeden ze współczynników podobieństwa przekracza górna granicę o konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli promotor przeprowadzający kontrolę zawiadamia kierownictwo odpowiedniej jednostki naukowo-dydaktycznej.
 8. Dodatkowej kontroli antyplagiatowej w sytuacji w/w dokonuje obligatoryjnie dyrektor/kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej, któremu niezwłocznie przekazuje się pełny raport podobieństwa w terminie pięciu dni roboczych od momentu wygenerowania raportu podobieństwa. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli kierownik wypełnia, który dołącza się do dokumentacji dyplomowania.
 9. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną dyrektor/ kierownik jednostki naukowo – dydaktycznej powiadamia na piśmie dyplomanta, któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie trzech dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.
 10. Odwołanie studenta winno być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.
 11. Jeśli  w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony.
 12. W takiej sytuacji rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu, postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 287 oraz art. 308-320 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.   – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1668).

III. REJESTRACJA PRACY DYPLOMOWEJ W CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA

Wytyczne ws. rejestracji pracy dyplomowej znajdują się stronie www Centrum Obsługi Studenta (COS):

https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/

Archiwa