Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Agnieszka Tajak-Bobek

dr Agnieszka Tajak-Bobek

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

agnieszka.tajak-bobek@up.krakow.pl

tel: 12 662 79 58

pok: 208

Prowadzone kursy i przedmioty

Podstawy streetworkingu; Elementy treningu zastępowania agresji; Arteterapia w pracy pedagoga- kontekst instytucji opieki i wychowania; Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej w środowisku otwartym; Metodyka oddziaływań w środowisku; Wybrane aspekty przestępczości gospodarczej; Biznesplan dla pedagoga, czyli jak zaprojektować plan na własny biznes; Metody arteterapii w resocjalizacji; Resocjalizacja sprawców przestępstw gospodarczych; Komunikacja interpersonalna; Komunikacja społeczna; Trening kompetencji społecznych; Praktyki zawodowe nieciągłe; Public relations w pracy socjalnej; Komunikacja z dzieckiem i rodziną; Projekt socjalny, Kształtowanie umiejętności społecznych, Metodyka asystenta rodziny, Działania pomocowe w aktywizacji zawodowej i społecznej, pedagogika resocjalizacyjna

Wykształcenie

2021 r. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2013 – 2018 r. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki.
2012- 2014 r. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, studia magisterskie; specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym;
2011- 2013 r. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filozoficzny, studia magisterskie, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna;


Kursy m.in.:
2022 r. Warsztaty: „Przygotowanie i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych w obszarze edukacji”
2020 r. Kurs: Arteterapia. Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą
2017 r. Kurs: Trenera Treningu Zastępowania Agresji
2016 r. Kurs: Praktyka Treningu Zastępowania Agresji
2012 r. Warsztaty: „Mediacje i negocjacje”

Stypendia:
Rok akademicki 2012/2013: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W latach 2013-2018: Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
W latach 2011-2014: Stypendia naukowe dla najlepszych studentów, później dla doktorantów


Zainteresowania badawcze

profilaktyka, resocjalizacja, praca, terapia poznawczo-behawioralna, problematyka podejmowania decyzji i postrzegania ryzyka, badania jakościowo-ilościowe

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Ekspert w międzynarodowym projekcie badawczym: „Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships”

Projekt Badawczy Uczelni. Tytuł projektu: Postrzegania ryzyka wynikającego z zachowań ryzykownych. Miejsce realizacji projektu: Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP. Projekt pt. „Przyszłość bez krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy meta analitycznej” Projekt realizowany na Wydziale Filozoficznym UJ.
Współpraca z m.in.: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol,  Fundacja Nowe Centrum, Fundacja Ukryte Skrzydła.

Pełnione funkcje

Opiekun naukowy Koła Naukowego Laboratorium Twórczości UKEN

Członek redakcji czasopisma Labor et Educatio
Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Wybrane publikacje

Tajak-Bobek, A. (2022). Proces podejmowania decyzji przestępczej. Analiza jakościowa wywiadów narracyjnych przestępców gospodarczych. W: I. Domina, Ł. B. Pilarz (red.). Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel. S. 113- 131

Tajak-Bobek, A. (2022). Proces decyzyjny na przykładzie przestępczości przeciwko mieniu. Analiza jakościowa wywiadów pogłębionych, Ogrody Nauk i Sztuk, 12/2022

Tajak-Bobek, A. (2022).  Proces podejmowania decyzji przestępczych i jego znaczenie dla resocjalizacji. W:  K. Heland-Kurzak, K. Pardej, K. Szostakowska (red.). Raport z badań pedagogicznych cz.3. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tajak-Bobek, A. (2020). O potrzebie trenowania umiejętności prospołecznych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz wnioskowania moralnego. Trening Zastępowania Agresji w odpowiedzi na narrację osadzonych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish Journal of Continuing Education, 4 (111)/2020, s. 99-113

Tajak-Bobek, A. (2020). Praca streetworkera w dobie pandemii COVID-19. W: N.G. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac (red.). Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w pandemii koronawirusa.  Kraków: wyd. Scriptum, s. 133-149.

Zainteresowania

muzyka, terapia przez sztukę, Bieszczady, psychologia