Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Beata Ziębińska

dr hab. prof. UKEN Beata Ziębińska

Kierownik Katedry Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

beata.ziebinska@up.krakow.pl

tel: 12 662 79 58

pok: 208, os. Stalowe 17

W 2002 roku ukończyła pięcioletnie studia na kierunku Nauki o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W roku 2007 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych nadany również w Uniwersytecie Śląskim oraz II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – ukierunkowanej na pracę z osobami mającymi problemy z uzależnieniami. Ukończyła specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Od 2019 jest doktorem habilitowanym nauk o polityce i administracji, stopień nadany w Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencjat z Turystyki i Rekreacji.

Prowadzone kursy i przedmioty

W roku 2023/24 prowadzi następujące kursy: Zarządzanie rozwojem w polityce publicznej, Partnerstwo i dialog społeczny, Instytucje pomocy społecznej, Współpraca w służbach społecznych, Współpraca instytucjonalna asystenta rodziny, Zarządzanie w służbach społecznych, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Seminarium doktorskie, warsztaty specjalistyczne w Szkole Doktorskiej UKEN.

Zainteresowania badawcze

Tematyka jej publikacji naukowych dotyczy społeczno-politycznych aspektów życia ludzi starszych w Europie, przeobrażeń systemu pomocy społecznej w Polsce, uniwersytetów trzeciego wieku, historii polityki społecznej w Polsce i w Krakowie oraz gerontologii społecznej. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, opracowań specjalistycznych z zakresu pomocy społecznej oraz m.in. tkaich książek: Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych (Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010) oraz Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi. Studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej (Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2019), Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Konserwatyzm i katolicka myśl społeczna (Wydawnictwo Libron, Kraków 2021),we współautorstwie z Dominka Sozańską, Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Liberalizm (Wydawnictwo Libron, Kraków 2022),we współautorstwie z Dawidem Wieczorkiem.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

W życiu zawodowym, ściśle związanym z polityką społeczną łączy sferę nauki i praktyki. Od pond 25 lat pracuje w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, obecnie w Sekcji Rozwoju i Strategii. Współpracuje jako wykładowca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także członkiem Rady Programowej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2022 roku (maj/czerwiec) w ramach projektu Erazmus + Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching prowadziła zajęcia w Aleksandër Moisiu University of Durrës. W 2023 roku była członkiem ogólnopolskiego zespołu realizującego projekt naukowo-badawczy, dotyczący oceny stopnia przygotowania do procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. Badania prowadzone w zespole pn. Usługi dla osób starszych. Okres realizacji od lutego do listopada 2023. Zleceniodawca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Wykonawca – Uczelnia Korczaka.

Pełnione funkcje

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych. Jest także Przewodniczącą Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członkiem Komisji Rewizyjnej PTPS – Odział w Krakowie.

Wybrane publikacje

Zainteresowania

Społeczeństwo i kultura państw skandynawskich i południowoeuropejskich, film