Przejdź do menu Przejdź do treści

dr prof. UKEN Józefa Matejek

dr prof. UKEN Józefa Matejek

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

jozefa.matejek@up.krakow.pl

tel: 12 662 7957

pok: 207, os. Stalowe 17

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny, profesor UKEN.
Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej według Programu „Rodzina”, a także szkolenia w zakresie programów wspierania rodziny, pracy z dzieckiem i rodziną oraz interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.

Prowadzone kursy i przedmioty

formy opieki zastępczej, metodyka pracy socjalnej, metodyka pracy asystenta rodziny, projekt socjalny, aktywizacja rozwoju dziecka w rodzinie, pedagogika społeczna, seminarium dyplomowe i magisterskie

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, aktywizacją rozwoju dziecka w rodzinie i środowisku, programami wspierania rodziny, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu oraz aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i środowiskowych.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Współpracuje z  instytucjami  o charakterze opiekuńczym i społecznym, a także z Fundacją „Ad -vocem” – współpraca naukowa w ramach projektu – mały grant edukacyjny –kampania edukacyjna o FAS ,,Ani kropelki”; z Fundacją „Archipelag” w realizacji projektów społecznych na rzecz rodziny i dziecka oraz z Fundacją EY- promocja zastępczego rodzicielstwa

Pełnione funkcje

Jest członkiem Rady Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Animacji i Wolontariatu, jest także członkiem zespołu redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacje

Matejek J., Rodzinna piecza zastępcza- teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

Banach M., Matejek J. W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD). Profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019

Matejek J., Piecza zastępcza nad dzieckiem jako zadanie samorządu powiatowego ,,Praca socjalna” Vol. 35, nr 4 (2020), s. 91-114

Matejek J. Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze – wybrane aspekty społeczno-prawne ,,Polityka Społeczna” 2019,  539 (2): 2-7

Matejek J., W dorosłe życie …, proces usamodzielniania wychowanków przebywających w pieczy zastępczej., ,,Roczniki Teologiczne” 2017, T.64, 10, s. 53-68

Matejek J., Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka – wybrane aspekty metodyczne. ,,Labor et Educatio” nr 2/2014,  s. 91-103

Zainteresowania

wycieczki – pasjonuje się przyrodą głównie florystyką, a także filmem, muzyką oraz literaturą biograficzną