Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Anna Kolasińska

Ukończyła studia magisterskie z zakresu turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w 2014 uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Jest licencjonowanym przewodnikiem po Krakowie i licencjonowanym pilotem wycieczek, od 2017 r. związana z Katedrą Turystyki i Badań Regionalnych UKEN w Krakowie.

Prowadzone kursy i przedmioty

Podstawy hotelarstwa, hotelarstwo I, hotelarstwo II, obsługa gościa hotelowego, turystyka literacka i filmowa, trendy we współczesnym muzealnictwie, turystyka muzealna, Kraków-obszar recepcji turystycznej, seminarium dyplomowe.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia dotyczące szeroko pojętej turystyki kulturowej, a w szczególności funkcjonowania szlaków kulturowych, turystyki na obszarach chronionych oraz problematyki hotelarstwa.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

W latach 2010 -2013 realizowała projekt badawczy NN 305 097739, „Nielegalna dyspersja-uwarunkowania i konsekwencje: przykład Pienińskiego Parku Narodowego”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (kierownik Projektu Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski). Członek Zespołu Badawczego Europejskie Szlaki Kulturowe. Przestrzeń-historia-dziedzictwo kulturowe i religijne (IZISS). Współpraca z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz branżą hotelarską (w ramach prowadzonych zajęć) .

Pełnione funkcje

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku turystyka i rekreacja studia dzienne I i II stopnia. Opiekun II roku studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja. Kierownik praktyk zawodowych dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja. Sekretarz czasopisma „Przedsiębiorczość – Edukacja”.

Wybrane publikacje

Google Scholar

Zainteresowania

Dobra książka, ogród, rodzinne wędrówki w miejsca bliższe i dalsze.