Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Renata Rettinger

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku geografia, stopień doktora uzyskała w 1999 r. (Stan środowiska przyrodniczego Ukrainy i jego wpływ na gospodarkę rolną – promotor prof. dr hab. B. Górz),   długoletni nauczyciel akademicki w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek komisji Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Szkolenia z zakresu: Wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się, Zarządzania oświatą.

Prowadzone kursy i przedmioty

Podstawy turystyki

Regiony turystyczne świata

Turystyka w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej

Turystyka w Chinach i Azji Wschodniej

Turystyka jako czynnik przemian w ujęciu regionalnym

Media społecznościowe w turystyce

Współpraca podmiotów w turystyce

Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze obejmują problematykę kierunków rozwoju turystyki wypoczynkowej w kontekście rozwoju podtrzymywalnego i turystyki odpowiedzialnej społecznie. A także tematyka enklaw turystycznych jako dominującej formy zagospodarowania turystycznego wysp i jej negatywnych skutków oraz zagadnienia dywersyfikacji przestrzennej i produktowej turystyki i jej konsekwencji dla poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.  

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

– Centrum Aktywności Seniorów „Optymista” – Polski Komitet Pomocy Społecznej

– Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Krakowie

Wybrane publikacje

Apollo, M., & Rettinger, R. (2019). Mountaineering in Cuba: Improvement of true accessibility as an opportunity for regional development of communities outside the tourism enclaves. Current Issues in Tourism22(15), 1797-1804.

Piróg, D., Kilar, W., & Rettinger, R. (2021). Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland. Tertiary Education and Management27, 367-384.

Apollo, M., Andreychouk, V., Mostowska, J., Ziming, J. I. N., Maciuk, K., Rettinger, R., & Jones, T. E. (2021). HIMALAYAN NATURE-BASED TOURISM. POTENTIAL, REGIONAL DIVERSITY, NATURE CONSERVATION AND TOURISTIC LOAD. International Journal of Conservation Science12(4).

Rettinger, R., Senarathna, D., & Ranasinghe, R. (2021). Mountainous Protected Areas in Sri Lanka: The Way Forward from Tea to Tourism?. Nature-Based Tourism in Asia’s Mountainous Protected Areas: A Trans-regional Review of Peaks and Parks, 269-289.

Bajgier-Kowalska, M., & Rettinger, R. (2014). Tourism development in small cities on the example of Pistoia in Tuscany. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica5, 77-87.

Rettinger, R., & Apollo, M. (2017). Enriching tour-operators’ offer to go beyond sea, sun and sand: The case of the Dominican Republic. Contemporary studies in environment and tourism, 60-81.

Rettinger, R., & Wójtowicz, M. (2014). Regional differences in the development of tourism in Cuba.

Zainteresowania

podróże, ogrodnictwo, stolarstwo, Dolny Śląsk, Sri Lanka