Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Mariusz Szubert

dr hab. prof. UKEN Mariusz Szubert

Kierownik Katedry

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

mariusz.szubert@up.krakow.pl

tel: +48 126626258

pok: 523

https://m-szubert.up.krakow.pl/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9776-9622

Do Krakowa przybył z Ziemi Wieluńskiej w roku 1982, aby studiować geografię w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Po studiach planował powrócić do swej Małej Ojczyzny w charakterze nauczyciela geografii. Jednak stało się inaczej. Od 1987 podjął obowiązki asystenta w Zakładzie Geografii Fizycznej. W 1984 r. uzyskał na Wydziale Geograficzno-Biologicznym, w macierzystej Uczelni ł stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Jako adiunkt od 2009 r. był w zespole Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie geografii nadany przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 r. kieruje Katedrą Turystyki i Badań Regionalnych.

Zainteresowania badawcze

W ujęciu regionalnym badania z zakresu paleogeomorfologii koncentrowały się na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Przedmiotem badań była kopalna rzeźba podczwartorzędowa, uwarunkowania strukturalne oraz jej rozwój. Ten etap zamknęła rozprawa habilitacyjna zawierająca rekonstrukcję kopalnej rzeźby opartą na analizie geostatystycznej oraz koncepcję jej rozwoju podczas zlodowacenia odry.

Obecnie badania koncentrują się na krajobrazie kulturowym jako walorze turystycznym. Zasadniczym ich tematem jest relacji człowiek-krajobraz-atrakcyjność turystyczna. Wiodącymi nurtami badawczymi są: wpływ wizerunku regionu/miasta na atrakcyjność turystyczną, przełamywanie negatywnych stereotypów postrzegania regionu/miasta w kontekście atrakcyjności turystycznej; wpływ rozwoju funkcji turystycznej na przemiany krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich. Badania prowadzone są w Konurbacji Katowickiej, wybranych ośrodkach turystycznych, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w Gdańsku (Brzeźno, Jelitkowo, Stegna, Sobieszewo) oraz w Gdyni (Orłowo). Planowane jest poszerzenie obszaru badawczego na Dolny Śląsk i Ziemię Kłodzką.

Współpraca z instytucjami

Z Oddziałem Olimpijskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Z Komitetem Okręgowym Olimpiady Geograficznej w Krakowie

Z Wydawnictwem Nowa Era

Z Kuratorium Oświaty w Krakowie

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Turystyki i Badań Regionalnych

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Krakowie

Prowadzone kursy

Regiony turystyczne Polski,

Krajoznawstwo,

Seminaria dyplomowe i magisterskie,

Indywidualne seminaria w szkole doktorskiej,

Małopolska jako region turystyczny,

Interpretacja dziedzictwa kulturowego.

Publikacje

Szubert M., 2018. Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 12, 90-103.

http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/4830

Żemła M., Szubert M., 2019. Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 13, 57-77.

http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/5714

Szubert M., Żemła M., 2019.  The Role of the Geographical Textbooks in Grounding Negative Stereotypes of a Tourism Destination – The Case of Upper Silesian Conurbation in Poland . Administrative Sciences, Vol. 9, iss. 2, 1-23.

http://www.mdpi.com/2076-3387/9/2/42

Szubert M., Kroh P., 2020. Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 14, 11-23.

http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/7620

Szubert M., 2020. Nowe Guty – wieś w przestrzeni turystycznej jeziora Śniardwy. Studium relacji między rozwojem turystyki a krajobrazem kulturowym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 15, 50-71.

http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/7805

Szubert M., Warcholik W., Żemła M., 2021. The Influence of Elements of Cultural Heritage on the Image of Destinations, Using Four Polish Cities as an Example. Land, Vol. 10, nr 7, id. 671.

http://www.mdpi.com/2073-445X/10/7/671

Ziółkowska-Weiss K., Szubert M., Bożek K., 2022. Heritage of the Ancient Rome as a Theme of Cultural Tourism in the Authors’ Route in the Rhineland. Perspektywy Kultury, 37, 2, 111-130.

http://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2161

Szubert M., Warcholik W., Żemła M., 2022. Destination Familiarity and Perceived Attractiveness of Four Polish Tourism Cities. Sustainability, Vol. 14, iss. 1, id. 128

http://www.mdpi.com/2071-1050/14/1/128

Zainteresowania

podróże po Polsce i południowych Niemczech, zafascynowany Pragą i Wiedniem oraz lodowcami alpejskimi,

historia Polski w aspekcie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego jako zapisu historii w krajobrazie kulturowym,

film, a zwłaszcza polskie seriale, filmy przyrodnicze i krajoznawcze,

literatura faktu,

fotografia dokumentacyjna – archiwalna i współczesna,

technika (telekomunikacja, historia motoryzacji w Polsce.